Ars Vivendi

rozrywka dla dzieci i dorosłych

       telefax ................ 
       tel 781 356 815
        biuro@ars-vivendi.pl
Wyszukaj
Reklama, linki

 Sala urodzin dla dzieci Tęczowa Polana

w Środzie Śląskiej

Zapraszamy na nową formułę imprez urodzinowych, których nie znajdziesz na sieciowych salach zabaw!

Przyjdź do nas...tylko u nas wyjątkowe urodziny dla dziecka

Wypożyczalnia strojów

     ARS VIVENDI

     SALA URODZIN

   TĘCZOWA POLANA

     WYNAJEM  DMUCHAŃCÓW

Newsletter

REGULAMIN wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI – umowa

 

Wypożyczalnia ,,Ars Vivendi” oświadcza, iż jej działalnością jest między innymi wypożyczanie strojów, masek i innych akcesoriów zwanych w dalszej części regulaminu „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi w dalszej części regulaminu „Wypożyczającymi”;

 1. Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania podpisując go czytelnie;

 2. Usługa wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy – Regulaminu Wypożyczenia oraz kończy się w dniu ustalonym w Umowie w momencie przyjęcia stroju przez pracownika Wypożyczalni – w stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony;
 3. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane;

 4. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (nie oddania stroju w danym terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością – za każdą kolejną dobę przetrzymania stroju, w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres;

 5. W przypadku przetrzymania stroju przez Wypożyczającego, dłuższego niż 30 dni, bądź w przypadku zwłoki Wypożyczającego w zapłacie kwoty na rzecz Wypożyczalni Strojów „Ars Vivendi”, Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy;

 6. Osoby korzystające z usług wypożyczalni mają możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie wypożyczalni według okazanych modeli;

 7. Warunkiem wypożyczenia stroju jest podanie swoich podstawowych danych osobowo – adresowo – telefonicznych iokazanie dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, prawa jazdy,  bądź legitymacji szkolnej lub studenckiej z aktualnym adresem zameldowania;
 8. W przypadku braku posiadania przez wypożyczającego adresu meldunkowego w dokumencie, wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia w dniu wypożyczenia stroju kaucji zwrotnej, która ustalana jest przez pracownika wypożyczalni w chwili wypożyczenia indywidualnie dla każdego stroju;

 9. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia oraz kaucję zwrotną ustaloną przez Wypożyczalnię indywidualnie dla stroju, Wypożyczalnia może odstąpić od pobierania kaucji zwrotnej w szczególności od stałych jej klientów;

 10. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 1 doba liczona od momentu wypożyczenia stroju (sobota oraz niedziela są traktowane jako 1 doba), zwrotu stroju należy dokonać do godziny 18.00. Wyjątek stanowi okres karnawału, kiedy strój  musi być zwrócony do wypożyczalni w godzinach 10.00-12.00 dzień po imprezie (pierwsze dwie godziny pracy wypożyczalni);

 11. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę pomniejszoną o przyznany rabat. Opłata dodatkowa jest płatna po ustaleniu okresu na jaki strój jestwypożyczony;

 12. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości ceny wypożyczenia stroju. W przypadku gdy zwłoka będzie dłuższa niż 3 dni, opłata za każdą dobę zwłoki będzie wynosiła 150% ceny wypożyczenia stroju. W przypadku zwłoki dłuższej niż 30 dni, kwota zaległej należności w wysokości 150% ceny wypożyczenia pomnożonej przez cały okres powstałej zaległości, powiększonej o kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju (wyznaczaną przez Wypożyczalnię) zostanie automatycznie przekazana do firmy windykacyjnej;

 13. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni;

 14. W przypadku nie zwrócenia stroju bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju wg rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię, bądź pokryć  koszty naprawy przywrócenia go do stanu pierwotnego;

 15. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy;

 16. Wypożyczalnia zastrzega,  iż w rzeczywistości stroje mogą nieznacznie różnić się od strojów prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach, natomiast zestawy mogą nie zawierać wszystkich takich samych elementów (akcesoriów) widocznych na zdjęciach;

 17. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustala pracownik wypożyczalni (zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia);

 18. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji – zaliczka ta jest bezzwrotna oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Rezerwacja wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia wówczas, gdy strój ten nie zostanie odebrany;

 19. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu stroju;

 20. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane stroje nie posiadają ukrytych wad i są w dobrym stanie, gotowe do bezpośredniego użytkowania;

 21. Wypożyczalnia strojów przyjmuje rezerwacje drogą mailową i telefoniczną. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez klienta w bezpośredniej rozmowie z pracownikiem Wypożyczalni;

 22. Przy zamówieniach zbiorowych wypożyczalnia przewiduje dodatkowy rabat ustalany z pracownikiem Wypożyczalni indywidualnie dla każdego zamówienia;

 23. Do zawarcia usługi wypożyczenia wystawiana jest Karta wypożyczenia stroju /stanowiąca załącznik przedmiotowej Umowy - Regulaminu/, na której widnieją dane wypożyczalni, wymagane dane wypożyczającego, data wypożyczenia stroju, ustalona data zwrotu, opłata za wypożyczenie i wysokość wpłaconej kaucji oraz opis stroju i liczbę elementów wchodzących w skład. Wypożyczający otrzymuje kopię potwierdzenia, oryginał pozostaje w Wypożyczalni;

 24. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju wypożyczający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię przed upływem terminu zawartego w Karcie;

 25. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni;
 26. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania strojów;

 27. Usługa wypożyczenia możliwa jest po złożeniu podpisu na Karcie wypożyczenia stroju;

 28. Zwrot kaucji następuje po zwróceniu stroju i  kopii karty wypożyczenia;

 29. Wypożyczenie stroju oznacza pełną akceptację regulaminu;

 30. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez obie Strony pod rygorem nieważności;

 31. Niniejszy Regulamin oraz wzór umowy wypożyczenia jest dostępny w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej http://www.ars-vivendi.pl

Tęczowa Polana

© 2010 Ars Vivendi, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: RevolWEB